Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZARZĄDZENIE Nr 1/2021 Z DNIA 18 STYCZNIA 2021R.

Utworzono dnia 18.01.2021

§ 1.

 

 1. Od dnia 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas 1-3 przechodzą na nauczanie stacjonarne w szkole.

 

 1. Oddziały przedszkolne w szkole funkcjonują stacjonarnie, bez zmian.
 2. Od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie publicznych
  i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas 4-8. Uczniowie kontynuują kształcenie na odległość według dotychczasowych zasad.  

 

§ 2.

 

 1. Nauczanie stacjonarne w klasach 1-3 odbywa się zgodnie z przyjętym planem lekcji obowiązującym w roku szkolnym 2020/2021. Plan lekcji jest dostępny w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Nauczyciele kontynuują realizację treści  podstawy programowej zgodnie z przyjętym na rok szkolny 2020-2021 planem dydaktycznym.

§ 3.

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub
  w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie
  z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
  w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do szkoły. W razie potrzeby przebywają wyłącznie
  w wyznaczonej strefie dla rodziców (korytarz-szatnia).
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą w razie potrzeby, wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły – korytarz/szatnia, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie wchodząc do szkoły stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 2. Dzieci korzystają wyłącznie z przydzielonych w szatni wieszaków.
 3. W razie potrzeby, sposobem szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicem/opiekunem ucznia jest kontakt telefoniczny.
 4. Uczeń, u którego wystąpią objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych
  (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) zostanie odizolowany
  w odrębnym pomieszczeniu , zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Opiekunowie/rodzice dziecka zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 5. Nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie są zobowiązani do zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczenia  gromadzenia się uczniów na terenie szkoły.
 6. Uczniowie po wejściu do szkoły udają się niezwłocznie do przydzielonych sal:

- Odział Przedszkolny – budynek 2 szkoły,

- Klasa pierwsza – sala 1,

-Klasa druga – sala 2,

-Klasa Trzecia – sala 3.

 1. Nauczyciele klas 1-3 planują przerwy oraz pobyt na boisku tak, aby uniemożliwić kontakt dzieci ze swojego oddziału z innymi klasami.

Każda klasa przebywa w wyznaczonej i stałej Sali:
 

- Odział Przedszkolny – budynek 2 szkoły,

- Klasa pierwsza – sala 1,

-Klasa druga – sala 2,

-Klasa Trzecia – sala 3.

 

Wyjątek stanowią zajęcia edukacji informatycznej , rytmiki oraz wychowania fizycznego.

 

 1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety ), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 2. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
  a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 3. Uczniowie pod opieką nauczyciela korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 4. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 5. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących
  w przestrzeni publicznej.
 6. Uczeń nie przynosi ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywają się zgodnie z przyjętym planem lekcji.  Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów
  i nakazów przeciwepidemicznych.

§ 4.

 

 1. Uczniowie mogą korzystać z możliwości spożywania obiadu na terenie szkoły. Korzystanie z posiłków odbywa się w wyznaczonych salach z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 2. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone
  w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

 

 

§ 5.

 

Zajęcia świetlicowe-opiekuńcze odbywają się w świetlicy szkolnej zgodnie z przyjętym planem pracy na rok szkolny 2020-2021 oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii zgodnie z regulaminem świetlicy.

 

 

§ 6.

 

 Biblioteka szkolna prowadzi swoją działalność zgodnie z przyjętym regulaminem oraz zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa w okresie pandemii. 

 

§ 7.

 

Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.

 

§ 8.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021r.

                                                                                                                                                          Dyrektor Szkoły
                                                                                                                                                          Adam Hamerski

 

                         

 

              

 

                                                                                    

Sprawdź stan powietrza w Brzeźnie

Uczeń z pasją - projekt

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny