Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wizja szkoły

Jesteśmy po to , aby wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności , które pozwolą mu na harmonijny rozwój i funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie, w warunkach integracji europejskiej.

       W swojej działalności będziemy kierować się dobrem ucznia i jego potrzebami w oparciu o Konwencję Praw Dziecka przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych , Europejską Konwencję Praw Człowieka przyjętą przez Radę Europy oraz w oparciu o wartości chrześcijańskie.

UCZNIOWIE

Jesteśmy szkołą , która zapewnia uczniom :

 

wysoki poziom nauczania
możliwość rozwoju indywidualnych zdolności
ciekawe formy pracy
rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych
możliwość samokształcenia
możliwość nauki języków obcych
motywujący system oceniania
wychowanie w oparciu o uniwersalne wartości
poszanowanie godności osobistej i światopoglądu
możliwość kształtowania właściwych więzi międzyludzkich opartych o tolerancję
opiekę i pomoc – wspomaganie w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych , wychowawczych i socjalnych
atmosferę kształtującą samodzielność , samorządność , respektującą zasady demokracji
możliwość rozwijania poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości

Po ukończeniu naszej szkoły uczeń powinien:

umieć samodzielnie zdobywać informacje
nabywać umiejętność rozumienia informacji w różnych formach przekazu
wykorzystać nabyte informacje w różnych sytuacjach
umieć współpracować w grupie
znać i stosować zasady dobrego wychowania
być tolerancyjnym
nabyć umiejętności samooceny i konstruktywnej krytyki
wykazywać postawy asertywne ( znać swoje prawa i obowiązki , nie dopuszczać do naruszenia swoich dóbr nie naruszając jednocześnie dóbr innych )
być wrażliwym na problemy społeczne , ekologiczne
znać tradycje swojego kraju , środowiska , rodziny , mieć szacunek dla odrębnych obyczajów tradycji
być otwartym na postęp technologiczno – cywilizacyjny
umieć określić swoje zainteresowania i możliwości
znać swe miejsce w regionie, umieć prezentować dobre tradycje Polaka

rozumieć istotę procesów integracyjnych Europie

 

NAUCZYCIELE

     Jesteśmy szkołą, która zapewni nauczycielom:

 

możliwości zespołowego decydowania o edukacyjnym i wychowawczym kierunku rozwoju szkoły
podnoszenie kwalifikacji zawodowych
promocję i rozwój właściwych stosunków międzyludzkich
właściwą organizację pracy szkoły , inspirację do twórczych działań
odpowiednie wyposażenie szkoły
wspomaganie i doskonalenie warsztatu pracy
warunki do wdrażania nowatorskich form pracy z uczniami

DYREKCJA

 

Jesteśmy szkołą w której funkcjonują i istnieją:

właściwa organizacja pracy nadzoru pedagogicznego
elastyczne postawy wobec zachodzących zmian
konsekwentna realizacja założonych zadań
otwartość na inicjatywy środowiska ( nauczycieli , uczniów , rodziców , instytucji oświatowych i innych )
zespołowe działanie i właściwe stosunki międzyludzkie
system nauczania i nagradzania nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY WSPOMAGANA JEST PRZEZ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

RODZICE

       Jesteśmy szkołą, która zapewni rodzicom:

 

możliwości wpływania na edukacyjny i wychowawczy kierunek rozwoju szkoły
możliwość rozwijania indywidualnych zdolności dzieci świadomy rozwój ich osobowości
informujący system oceniania
przyjazną atmosferę

ŚRODOWISKO LOKALNE

 

To instytucje:

samorządu lokalnego
kulturalno – oświatowego
poradnie (PPP)
zakłady pracy

 

   1.Jesteśmy szkołą , która podejmuje wspólne przedsięwzięcia i działania zmierzające do:

pozyskiwania sponsorów uzyskania pomocy dydaktyczno – wychowawczej
aktywnego świadomego uczestnictwa w życiu kulturowym i społecznym

   2.Cechuje nas otwartość na współpracę z innymi

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BRZEŹNIE TO SZKOŁA

 NOWOCZESNA

TWÓRCZA

 

 PRZYJAZNA

 OTWARTA NA WSPÓŁPRACĘ , PROMUJĄC ZDROWY STYL ŻYCIA

 PRZYGOTOWUJĄCA DO DALSZEJ NAUKI

 NA MIARĘ SZKOŁY XXI WIEKU

 

Sprawdź stan powietrza w Brzeźnie

Uczeń z pasją - projekt

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

FACEBOOK SP BRZEŹNO